Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

23. zenbakia / Número 23

Ekaina 2013 / Junio de 2013

Euskal AEko BPGk urte arteko %1,9ko murrizketa izan zuen 2013ko lehenengo hiruhilekoan

Foto 1

Euskal AEko BPG %1,9ko urte arteko tasaz jaitsi zen 2013ko lehenengo hiruhilekoan Aurreko hiruhilekoaren aldean, BPG %0,5 murriztu zen. Eskaintzaren ikuspuntutik BPGren urte arteko murrizketa lau jarduera-sektore handiei zor zaie. Bai lehen sektorean, bai industrian, eta bereziki eraikuntzan jaitsi da jarduera-maila. Gauza bera gertatu zen zerbitzuetan, apalago.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

El PIB de la C.A. de Euskadi registró una caída del 1,9% interanual en el primer trimestre de 2013

El PIB de la C.A. de Euskadi experimentó en el primer trimestre de 2013 una tasa interanual negativa de un 1,9%. Respecto al trimestre anterior, el PIB registró una caída del 0,5%. Desde el punto de vista de la oferta, el decrecimiento interanual del PIB proviene del mal comportamiento de los cuatro grandes sectores de actividad. Tanto el sector primario como la industria y, en especial, el sector de la construcción sufrieron descensos en sus niveles de actividad. Lo mismo ocurrió con el sector servicios, aunque de una forma más mitigada.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko biztanleria landuna 2.500 pertsonaz gehitu da eta langabezia-tasa %13,8 da 2013ko lehen hiruhilekoan

Foto 1

Euskal AEko lan-merkatuaren 2013ko lehen hiruhilekoko datuen arabera, okupatuak 888.300 ziren, hiru hilabete lehenago baino 2.500 pertsona gehiago (%+0,3). Langabezia-tasa, %13,8, ehuneko puntu bat gehiago. Jarduera-tasa %55,1 zen 2013ko lehen hiruhilekoan, aurrekoan baino ehuneko puntu bat gehiago; okupazio-tasa (%61,8) ehuneko 0,4 puntuz gehitu zen aldi beraren aldean, zerbitzuetan kontzentratu zelarik.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La población ocupada aumentó en 2.500 personas y la tasa de paro alcanzó el 13,8% en el primer trimestre de 2013

Los datos del primer trimestre de 2013 del mercado laboral vasco dan una cifra de 888.300 personas ocupadas, lo que supone un aumento neto de 2.500 personas ocupadas respecto al trimestre anterior (+0,3%). La tasa de paro se situó en el 13,8%, un punto porcentual más. Por otro lado, la tasa de actividad fue del 55,1% en el primer trimestre de 2013, un punto porcentual más que en el trimestre precedente y la tasa de ocupación aumentó 0,4 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo, situándose en el 61,8%, y se concentró en el sector servicios.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal esportazioak %4,4 gutxitu ziren 2013ko lehen hiruhilekoan

Foto 1

Euskal AEko esportazioak %4,4 gutxitu ziren 2013ko lehen hiruhilekoan Guztirakoa, 4.779 milioi euro, iazko 4.997 milioien aldean. Europar Batasunerako esportazioak, norako nagusia, %9,8 gutxitu ziren. Inportazioek %3,1eko igoera nominala izan zuten; 3.985 milioi guztira. Saldo garbia positiboa izan zen: 884 milioiko merkataritza-superabita; esportazioen inportazioen gaineko estaldura tasa, %122,7.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Las exportaciones vascas descendieron un 4,4% en el primer trimestre de 2013

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi bajaron un 4,4% en el primer trimestre de 2013. Su cuantía se situó en los 4.779 millones de euros, frente a los 4.997 millones del año anterior. Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, principal destino vasco, cayeron el 9,8%. En cuanto a las importaciones, experimentaron un incremento nominal del 3,1% y alcanzaron los 3.895 millones de euros. El saldo neto fue positivo con un superávit comercial de 884 millones de euros y una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 122,7%.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal industri jarduera %4,0 murriztu zen 2013ko apirilean

Foto 1

2013ko apirilean, lan egutegiko termino homogeneoetan, %4,0 jaitsi zen Euskal AEko industri produkzioa, 2012ko hil beraren aldean. Urtaroen eragina zuzenduta, %3,7 gutxitu zen Euskal AEko industri produkzioa, 2013ko martxoarekin alderatuta. Sektoreen arabera, 2013ko apirileko indizearen bilakaerak den-denen jaitsierak erakusten ditu, 2012koaren aldean. Bitarteko ondasunak %2,1 jaitsi ziren, Energia %4,7, Ekipoko ondasunak %5,6 eta Kontsumoko ondasunak, oro har, %5,5.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La actividad industrial vasca bajó un 4,0% en abril de 2013

La producción industrial de la C.A. de Euskadi bajó un 4,0% en abril de 2013 con respecto al mismo mes del año 2012, en términos homogéneos de calendario laboral. Comparado con el mes anterior, marzo de 2013, la actividad industrial vasca disminuyó un 3,7%, una vez corregidos los efectos estacionales. Por sectores, la evolución del índice de abril de 2013 respecto a abril de 2012 presenta descensos para todos ellos. Los Bienes Intermedios retrocedieron un 2,1%, la Energía lo hizo un 4,7%, los Bienes de Equipo bajaron un 5,6% y los Bienes de Consumo en su conjunto descendieron un 5,5%.

[Ver más: Nota de prensa]

Emakume okupatuek egunean zehar haurrak eta mendeko pertsonak zaintzen pasatutako denbora gizonena ia bi aldiz da

Foto 1

Etxetik kanpo lan egiten duten emakumeek 4,6 ordu pasatzen dituzte egunean 15 urte baino gutxiagoko seme-alabekikoak egiten; gizonek 2,9 ordu. Mendekotasunen bat duten pertsonekikoa egiteko orduan, aldea areagotu egiten da: gizonek 1,4 ordu egunean, emakumeek 2,9. Emakume okupatuen erdiak soldatako lanean emandako denboraz gain 5 ordu edo gehiago pasatzen ditu egunean adin txikikoak zaintzen. Gizon okupatuen %49,1ek seme-alaben zainketan bi ordu edo gutxiago pasatzen ditu.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Las mujeres ocupadas dedican casi el doble de horas diarias a cuidar de los hijos e hijas y personas dependientes que los hombres

En la C.A. de Euskadi las mujeres que trabajan fuera de casa destinan 4,6 horas diarias al cuidado de los hijos e hijas menores de 15 años, mientras que los hombres emplean 2,9 horas diarias. Estas diferencias se agravan en el caso del cuidado de las personas dependientes, ya que los hombres le dedican 1,4 horas diarias y las mujeres el doble (2,9 horas). La mitad de las mujeres ocupadas, además de su dedicación al trabajo remunerado, destinan también 5 horas o más al día al cuidado de los menores. El 49,1% de los hombres ocupados colabora con 2 o menos horas atendiendo al cuidado de sus hijos e hijas.

[Ver más: Nota de prensa]

Europa 2020ko zortzi adierazleetatik bostetan, Euskal AE goragoko mailan dago, 27-Europar Batasunaren aldean

Foto 1

Euskal AE, 27-Europar Batasunarekiko, zortzi adierazleetatik bostetan maila goragokoetan dago Europa 2020 estrategian. Hezkuntzarekin lotutako haietako zenbaitetan, 2020rako helburua lortu da dagoeneko. Zehazki ondokoetan maila hobeak ditu: I+G barne-gastua, Energia primarioaren kontsumoa, Garai aurreko eskola-uzte tasa, Goi-mailako hezkuntza maila, Pobrezia edo bazterketa arriskuan dauden biztanleak. Aitzitik, europar batezbestekoaren azpitik daude: okupazio-tasa, negutegi-efektuko gasen igorpena eta energia berriztagarrien kuota.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La C.A. de Euskadi mantiene niveles mejores a la Unión Europea-27 en cinco de los ocho indicadores Europa 2020

La C.A. de Euskadi se posiciona en cinco de los ocho indicadores seleccionados en la estrategia Europa 2020 en niveles superiores a los de la Unión Europea-27. En algunos de ellos, relacionados con la educación, se alcanzó el objetivo establecido para 2020. En concreto, registra mejores valores en gasto interno en I+D, consumo de energía primaria, tasa de abandono escolar prematuro, nivel de educación superior y población en riesgo de pobreza o exclusión. Por el contrario, los valores de la tasa de ocupación, emisiones de gases de efecto invernadero y cuota de energías renovables están por debajo de la media europea.

[Ver más: Nota de prensa]

Bidaiari-sarrerak %5,7 gutxitu dira eta gaualdiak %6,9 urteko lehen lau hiletan

Foto 1

Urteko lehen lau hiletan 583.183 bidaiari-sarrera izan dira Euskal AE-ko hotel-establezimenduetan, %5,7 gutxiago 2012ko aldi beraren aldean. Gaualdiak 1.048.901 izan dira, %6,9 gutxiago. Batezbesteko egonaldia %1,2 jaitsi zen, plazakako betetze-maila %7,0. Nekazaritza-turismoetan 24.997 bidaiari-sarrera erregistratu ziren, 2012ko lehen lauhilekoan baino %19,0 gutxiago. Gaualdiak %16,4 jaitsi ziren.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Bajan un 5,7% las entradas de viajeros y un 6,9% las pernoctaciones en los hoteles vascos en los cuatro primeros meses del año

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año hubo 583.183 entradas de viajeros en los establecimientos hoteleros vascos, lo que supone un descenso del 5,7% sobre el mismo período del año 2012. Las pernoctaciones se elevaron a 1.048.901, con una bajada del 6,9%. La estancia media registró un descenso del 1,2% y el grado de ocupación por plazas bajó el 7,0%. Por otro lado, se registraron 24.997 entradas de viajeros en los establecimientos de agroturismo, con una disminución del 19,0% con respecto a los datos del primer cuatrimestre de 2012. Las pernoctaciones descendieron un 16,4%.

[Ver más: Nota de prensa]

Adierazle nagusiak
BPG (2013ko 1. hiruhil.) -1,9%
Jarduera tasa (2013ko 1. hiruhil.) 55,1%
Langabezia-tasa (2013ko 1. hiruhil.) 13,8%
KPI (2013ko maiatza) 1,8%
IPI (2013ko apirila) -4,0%
Interneteko erabiltzaileak (2012) 57,6%
 
Principales Indicadores
PIB (1er. trim. 2013) -1,9%
Actividad (1er. trim. 2013) 55,1%
Paro (1er. trim. 2013) 13,8%
IPC (05-2013) 1,8%
IPI (04-2013) -4,0%
Usuarios Internet (2012) 57,6%
 

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Grafiko interaktiboak / Gráficos interactivos

Grafiko interaktiboen helburu nagusia da datuen analisi, sintesi eta irudikatzea ikusmen hutsaren bidez jasotzea ahalbidetzea. Eustatek haren webaren atal berri batean grafiko-mota honen multzoa eskaintzen du, koiuntura eta egitura adierazleenak, erabiltzaileek dinamikoki eta interaktiboki aztertu eta erabili ahal izan ditzaten.El objetivo principal de los gráficos interactivos no es otro que el análisis, síntesis y representación de datos a simple vista, utilizando para ello gráficos de diversa metodología. Eustat ofrece en un nuevo apartado de su Web un conjunto de este tipo de gráficos de indicadores coyunturales y estructurales de forma que puedan ser analizados y manejados de forma dinámica e interactiva por los usuarios y usuarias que lo deseen.

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

Eustat, Instituto Vasco de Estadística

E-mail: informacion@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias