Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

26. zenbakia / Número 26

Otsaila 2014 / Febrero de 2014

Euskal AEn, 2013an BPG %1,2 jaitsi zen eta enplegu-maila %2,1

Foto 1

Euskal AEn, 2013an BPG %1,2 jaitsi zen, lau sektore handien joeragatik. Lehen sektorea %6,1 jaitsi zen, Eraikuntza %5,0. Industriaren balio erantsian %1,9ko jaitsiera eduki genuen, aurreko urtean baino gutxiago. Zerbitzuetan %0,6ko jaitsiera. Enpleguaren bilakaera, Dedikazio Osoko Baliokidetzako Lanpostuetan neurturik, negatiboa izan da, 2013ko batez bestekoa %2,1 izan delarik. 19.000 lanpostu garbi pasa galdu dira. Euskal AEko BPG %0,3 hazi zen hiruhileko artean 2013ko laugarren hiruhilekoan.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

El PIB de la C.A. de Euskadi bajó un 1,2% y el nivel de empleo se redujo un 2,1% en el conjunto del año 2013

El PIB de la economía vasca cayó un 1,2% durante 2013, arrastrado por los cuatro grandes sectores. Así, el Primario disminuyó un 6,1% y la Construcción un 5,0%. El sector industrial tuvo una evolución negativa, aunque más moderada que el año precedente, con una caída del 1,9% en su valor añadido. El descenso del sector Servicios se cifró en un 0,6%. La evolución del empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, registró una disminución del 2,1% como media en 2013, destruyéndose más de 19.000 puestos de trabajo netos. Por otra parte, el PIB de la economía vasca tuvo una variación intertrimestral positiva del 0,3% en el cuarto trimestre de 2013.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEn, 2013ko laugarren hiruhilekoan, okupazioa egonkor eta langabezia-tasa %15,3

Foto 1

Euskal lan merkatuan, 2013ko laugarren hiruhilekoan, pertsona okupatuak 914.300 ziren, pittin bat gehiago (400 okupatu gehiago) aurreko hiruhilekoaren aldean. Langabezia-tasa, %15,3; jarduera-tasa, %57,6 aurreko hiruhilekoan baino ehuneko lau hamarren gehiago. Okupatuak gehiago dira zerbitzuetan eta industrian; gutxiago eraikuntzan eta nekazaritzan. Okupazio-tasa, %63,7; gizonen %67,5, emakumeen %59,8.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La ocupación se mantuvo estable y la tasa de paro alcanzó el 15,3% en el cuarto trimestre de 2013 en la C.A. de Euskadi

Los datos del cuarto trimestre de 2013 del mercado laboral vasco aportaron una cifra de 914.300 personas ocupadas, lo que supuso una variación positiva, aunque mínima, respecto al trimestre anterior (400 ocupados más). Por otro lado, la tasa de paro fue del 15,3% y la tasa de actividad fue del 57,6%, cuatro décimas porcentuales más que el trimestre anterior. La población ocupada aumentó en el sector servicios y en la industria, mientras bajó en la construcción y en la agricultura. La tasa de ocupación se situó en el 63,7%, alcanzando el 67,5% entre los hombres y el 59,8% para las mujeres.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko familien batez besteko errenta, 2011n, 42.000 euroren gainetik zegoen

Foto 1

2011ko Euskal AEko familien batez besteko errenta: 42.192 euro. Euskal AEko familien multzoaren batez besteko diru-sarrerak batez besteko errenta pertsonala 2,1 aldiz dira. Familia-errenta osoa familia-kide guztien errenta pertsonalak baturik lortzen da. Gipuzkoak du familia-errentarik handiena, 43.589 euro. Arabak 41.727 eta Bizkaiak 41.476. Familien %62,5ek Euskal AEko batez bestekoa baino errenta txikiagoa zuen 2011n. Euskal AEko familien batez besteko errenta %1,3 murriztu zen 2009tik 2011ra.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La renta media de las familias de la C.A. de Euskadi superaba los 42.000 euros en 2011

La renta familiar media de la C.A. de Euskadi en el año 2011 se situaba en 42.192 euros. Los ingresos medios para el conjunto de las familias vascas correspondían exactamente a 2,1 veces la renta personal media. La renta familiar total se obtiene por agregación de las rentas personales de todos los miembros de la familia mayores de edad. Gipuzkoa era el territorio que contaba con la mayor renta familiar, 43.589 euros; le siguía Álava con 41.727 euros y, por último, Bizkaia con 41.476 euros. El 62,5% de las familias percibían una renta inferior a la media de la C.A. de Euskad en 2011. La renta media de las familias vascas disminuyó un 1,3% entre 2009 y 2011.

[Ver más: Nota de prensa]

2013ko industria-balantzea egitean, %3,2ko atzerakuntza dugu, aurreko urtean baino ehuneko 2,7 puntuz hobeto

Foto 1

Euskal AEko Industri Produkzioaren Indizearen balantzean %3,2ko jaitsiera dugu 2013an. Aurreko urteko industri jardueraren murrizketa %5,9koa izan zenez, hobera egin da ehuneko 2,7 puntuz. Araban %2,6 jaitsi zen indizea; Bizkaian %4,3; Gipuzkoan %2,4. 2013ko abenduan, lan egutegiko termino homogeneoetan, %1,0 jaitsi zen Euskal AEko industri produkzioa, 2012ko hil beraren aldean. Aurreko hilarekin, 2013ko azaroarekin alderatuta eta urtaro-eraginak zuzenduta, indizea %1,4 gehitu zen.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La actividad industrial vasca cerró 2013 con un retroceso acumulado del 3,2%, 2,7 puntos porcentuales mejor que el año anterior

El balance de 2013 con respecto al año anterior se saldó con un descenso del Índice de Producción Industrial del 3,2% en la C.A. de Euskadi. Este dato es 2,7 puntos porcentuales mejor que el año anterior, cuando la actividad industrial descendió un 5,9%. En Bizkaia el índice bajó un 4,3%, en Álava un 2,6% y en Gipuzkoa descendió un 2,4%. Por otra parte, la producción industrial vasca bajó un 1,0% en diciembre de 2013 con respecto al mismo mes del año 2012, en términos homogéneos de calendario laboral. Comparado con noviembre de 2013, el índice aumentó un 1,4%, una vez corregidos los efectos estacionales.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko establezimendu-kopurua jaitsi egin da bosgarren urtez jarraian

Foto 1

Euskal AEn, 2013ko hasieran, 161.067 enpresa ari ziren, 179.285 establezimendutan (lantegietan, dendetan, bulegoetan…), urtebete lehenago baino %2,8 gutxiago. Establezimendu kopurua sektore guztietan murriztu da, Nekazaritza, abeltzaintza eta Arrantzan (%+14,9) eta Administrazio publiko, hezkuntza eta osasungintzan (%+1,4) izan ezik. Aipagarriak dira Higiezinen jarduerak (%-19,0) eta Eraikuntza (%-8,9). Jarduerari ekin eta eten zutenen arteko saldo garbia, aurreko urtearen aldean, 5.000 pasa establezimendu gutxiago da.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

El número de establecimientos de la C.A. de Euskadi disminuyó por quinto año consecutivo

En la C.A. de Euskadi operaban 161.067 empresas a comienzos de 2013, las cuales llevaban a cabo sus actividades en 179.285 establecimientos (fábricas, comercios, oficinas, …), lo que supone un 2,8% menos que un año antes. En todos los sectores se registraron descensos en el número de establecimientos, excepto en Agricultura, ganadería y pesca que ganó un 14,9% y en Administración pública, educación y sanidad que subió un 1,4%. Destacó la disminución en Actividades inmobiliarias del 19,0% y en Construcción con un descenso del 8,9%. El saldo neto con respecto al año anterior entre los que iniciaron y los que cesaron su actividad fue negativo en más de 5.000 establecimientos.

[Ver más: Nota de prensa]

2013an Euskal AEn sarrerak %2,1 gutxitu dira eta gaualdiak %3,1

Foto 1

2013an euskal hotel establezimenduetan 2.368.080 bidaiari sartu ziren, 2012an baino 52.027 gutxiago. Bidaiari-sarrerak %1,8 gehitu ziren Gipuzkoan; %2,5 gutxitu Bizkaian, eta %10,1 Araban. Gaualdiak 4.478.672 izan ziren, 2012an baino 143.631 gutxiago. Batez besteko egonaldia 2012ko 1,91 egunetik 2013ko 1,89ra jaitsi zen eta plazakako betetze-maila 2012ko %46,1etik 2013ko %44,3ra. 2013an bidaiari-sarrerak %9,5 gutxitu ziren eta gaualdiak %10,6 nekazaritza-turismoko establezimenduetan.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

En 2013 se registró un descenso del 2,1% en las entradas de viajeros y una disminución del 3,1% en las pernoctaciones en la C.A. de Euskadi

Un total de 2.368.080 viajeros entraron en los establecimientos hoteleros vascos en 2013, es decir, 52.027 menos que en 2012. Las entradas aumentaron un 1,8% en Gipuzkoa, pero bajaron un 2,5% en Bizkaia y un 10,1% en Álava. Las pernoctaciones ascendieron a 4.478.672, es decir, hubo 143.631 pernoctaciones menos que en 2012. La duración de la estancia media bajó de 1,91 días en 2012 a 1,89 días en 2013 y el grado de ocupación por plazas se redujo del 46,1% de 2012 al 44,3% de 2013. Por otra parte, en los establecimientos de agroturismo las entradas de viajeros disminuyeron un 9,5% y las pernoctaciones un 10,6% en 2013.

[Ver más: Nota de prensa]

Adierazle nagusiak
BPG (2013ko 4. hiruhil.) -0,3%
Jarduera tasa (2013ko 4. hiruhil.) 57,6%
Langabezia-tasa (2013ko 4. hiruhil.) 15,3%
KPI (2014ko urtarrila) 0,6%
IPI (2013ko abendua) -1,0%
Interneteko erabiltzaileak (2013) 65,8%
 
Principales Indicadores
PIB (4º. trim. 2013) -0,3%
Actividad (4º. trim. 2013) 57,6%
Paro (4º. trim. 2013) 15,3%
IPC (01-2014) 0,6%
IPI (12-2013) -1,0%
Usuarios Internet (2013) 65,8%
 

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Datu Bankua

Banco de datos

2003tik interesdunei denboran zehar egin diren estatistika-eragiketetarako sarbidea berehala izatea ahalbidetzen dien erreminta bat dauka Eustatek bere web-orrian. Erreminta hori Serie Historikoen Datu Bankua da. Eustaten estatistiken datu historikoak eskaintzeaz gain, etengabe eguneratzen da, eta eskura dauden azken datuak gehitzen zaizkio.

[Ikus Atala]

Desde 2003 Eustat cuenta en su Web con una herramienta que permite a todas las personas interesadas acceder de forma inmediata a datos a lo largo del tiempo de las distintas operaciones estadísticas realizadas. Se trata del Banco de Datos de Series Históricas el cual, además de ofrecer los datos históricos de las estadísticas de Eustat, así como de fuentes externas, está actualizado permanentemente, incluyéndose en él los últimos datos disponibles.

[Ver Apartado]

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

Eustat, Instituto Vasco de Estadística

E-mail: informacion@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias