Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

28. zenbakia / Número 28

Iraila 2014 / Septiembre de 2014

Eustatek Euskal AEko Kontu Ekonomikoak europar metodologia berriaren arabera burutu ditu

Foto 1

Eustatek 2010-2012 seriearen behin-betiko datuak eta 2013ko aurrerapena zenbatetsi ditu Europar Batasuneko metodologia berria, SEC-2010 Kontu Ekonomikoen Europar Sistema, erabiliz, zeina derrigorrezkoa baita estatu kideentzat 2014ko irailaz geroztik. Helburua da gureak beste ekonomiek emandako zenbatespenekin erabat konparagarriak izatea. Zehazki, 2010eko BPGn %3,8ko alde positiboa dago aurreko metodologiarekin zenbatetsiaren aldean; 2011koan %3,6 gehiago, %3,2 2012koan eta %2,1 2013koan.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Eustat elabora las Cuentas Económicas de la C.A. de Euskadi de acuerdo a la nueva metodología europea

Eustat ha estimado las Cuentas Económicas de la C.A. de Euskadi facilitando los datos definitivos de la serie 2010-2012 y el avance 2013 de acuerdo con la nueva metodología de la Unión Europea, el Sistema Europeo de Cuentas Económicas, SEC-2010, de carácter obligatorio para los estados miembros a partir de septiembre de 2014. El objetivo es ofrecer un conjunto de estimaciones plenamente comparable al ofrecido por el resto de economías. En concreto, comparando con las estimaciones definitivas realizadas por Eustat para la C.A. de Euskadi, el PIB del año 2010 es un 3,8% superior a la estimación realizada con la metodología anterior, el del año 2011 un 3,6% más, el del 2012 un 3,2% y el del año 2013 un 2,1% más.

[Ver más: Nota de prensa]

EAEko BPGa hilabete batetik bestera % 0,4 igo da bigarren hiruhilekoan

Foto 1

EAEko BPGa % 0,4 igo da aurtengo bigarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekokoan baino hamarren bat gehiago. Aldakuntza hau Espainiako ekonomiak izandakoa baino (% 0,6) bi hamarren txikiagoa da. Hazkuntza barne eskarian oinarritu zen; kanpoko sektorea, berriz, gutxiago hazi zen. Aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuta, BPGa % 0,9 igo zen. Bigarren datu positiboa da, urte arteko bederatzi tasa negatiboren ondoren. Urte arteko hazkunde tasa hori Espainiako ekonomian izandakoa (% 1,2) baino hiru hamarren txikiagoa izan zen, eta Euro-18 zonakoa ((% 0,7) baino bi hamarren handiagoa.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

El PIB de la C.A. de Euskadi registró un crecimiento del 0,4% intertrimestral en el segundo trimestre

El PIB de la C.A. de Euskadi creció un 0,4% en el segundo trimestre de este año, mejorando una décima la tasa registrada el trimestre anterior. Esta variación es dos décimas inferior a la registrada por la economía española (0,6%). El crecimiento estuvo sustentado en la Demanda Interna, mientras el sector exterior evolucionó de forma más moderada. Respecto al mismo trimestre del año anterior, el PIB creció el 0,9%. Es el segundo dato positivo después de nueve tasas interanuales negativas. Este crecimiento interanual fue tres décimas inferior al registrado por la economía española (1,2%) y superó a la Zona Euro-18 en dos décimas (0,7%).

[Ver más: Nota de prensa]

6.400 landun gehiago egon da, eta langabezia tasa % 15era jaitsi da aurtengo bigarren hiruhilekoan

Foto 1

EAEko la-merkatuan 892.700 landun egon ziren 2014ko bigarren hiruhilekoan; beraz, aurreko hiruhilekoan baino 6.400 landun gehiago. Bestalde, langabezia tasa % 15 izan da, aurtengo lehen hiruhilekoaren aldean ehuneko 0,5 puntu altuagoa. Jarduera-tasa % 57,3 izan zen, aurreko hiruhilekoan izandakoa baino 0,1 altuagoa, eta okupazio-tasa 0,6 puntu igo zen (% 64). Gizonezkoen kasuan tasa hori % 67,6 izan da eta emakumezkoen kasuan % 60,3. Okupazioaren igoera zerbitzu eta lehen sektorean gertatu zen.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La población ocupada aumenta en 6.400 personas y la tasa de paro baja al 15% en el segundo trimestre de este año

El mercado laboral vasco registró una cifra de 892.700 ocupados en el segundo trimestre de 2014, lo que supone un ascenso neto de 6.400 personas ocupadas respecto al trimestre anterior. Por otro lado, la tasa de paro se situó en el 15%, cinco décimas porcentuales menos respecto al primer trimestre del año. La tasa de actividad fue del 57,3%, una décima porcentual por encima de la del trimestre anterior, y la tasa de ocupación aumentó 0,6 puntos porcentuales, situándose en el 64%. Esta tasa fue del 67,6% entre los hombres y del 60,3% para las mujeres. El aumento de la ocupación se concentró en los servicios y en el sector primario.

[Ver más: Nota de prensa]

EAEko esportazioak % 0,6 jaitsi ziren 2014ko bigarren hiruhilekoan

Foto 1

EAEko esportazioak % 0,6 jaitsi ziren urteko bigarren hiruhilekoan. Guztirakoa 5.576 milioi euro, iazko hiruhileko bereko 5.609 milioien aldean. Hala ere, aurtengo lehenengo seihileko osoan, esportazioak % 5,4 hazi dira. Bestalde, inportazioak % 10,2 igo ziren; guztira, 4.246 milioi euro. Datu horiek aldeko merkataritza-saldoa izan dute, 1.330 milioikoa; eta esportazioek inportazioen aldean izan duten estaldura-tasa % 131,3 izan da aldi horretan. Europar Batasunera egindako esportazioak % 3,6 igo ziren 2014ko aldi berarekin alderatuta, esportatutako guztizkoaren % 62, hain zuzen.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi descendieron un 0,6% en el segundo trimestre de 2014

Las exportaciones vascas bajaron un 0,6% en el segundo trimestre del año. Su cuantía se situó en 5.576 millones de euros, frente a los 5.609 millones del mismo período del año anterior. Sin embargo, en el conjunto del primer semestre de este año las exportaciones crecieron un 5,4%. Por otro lado, las importaciones aumentaron el 10,2% y alcanzaron la cifra de 4.246 millones de euros. De estos datos se desprende que el saldo comercial fue positivo, con un superávit de 1.330 millones de euros y una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 131,3%. Las exportaciones con destino a la UE crecieron un 3,6% respecto al mismo periodo de 2014 y representaron el 62% del total exportado.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal industri jarduera %8,0 gehitu zen aurtengo abuztuan

Foto 1

Joan den abuztuan, 2013ko hil beraren aldean, lan egutegiko termino homogeneoetan, %8,0 gehitu zen Euskal AEko industri produkzioa. Urtaroen eragina zuzenduta, %2,8 gehitu zen industri produkzioa, 2014ko uztailarekin alderatuta. Abuztuko indizearen bilakaerak, urte artean, joera ezberdina izan du industri talde handietan. Kontsumo-ondasunak %1,5 jaitsi dira guztira; Kontsumo-ondasun iraunkorrak %-25,1, Kontsumo-ondasun ez-iraunkorrak %+4,0. Ekipo-ondasunak %15,2 gehitu ziren, Bitarteko ondasunak %10,5, Energia %2,3.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La actividad industrial vasca subió un 8,0% en agosto de este año

La producción industrial de la C.A. de Euskadi subió un 8,0% en el pasado agosto con respecto al mismo mes del año 2013, en términos homogéneos de calendario laboral. Comparado con el mes de julio de 2014, la producción industrial aumentó un 2,8%, una vez corregidos los efectos estacionales. La evolución interanual del IPI de agosto de este año tuvo un comportamiento diferente para los grandes grupos industriales. Los Bienes de Consumo en su conjunto bajaron un 1,5%, debido al descenso de un 25,1% experimentado por los Bienes de Consumo Duradero mientras que los Bienes de Consumo No Duradero subieron un 4,0%. Los Bienes de Equipo subieron un 15,2%, los Bienes Intermedios un 10,5% y la Energía un 2,3%.

[Ver más: Nota de prensa]

Bidaiari-sarrerak EAEko hotel-establezimenduetan % 4,7 igo ziren abuztuan

Foto 1

Euskal hotel-establezimenduetan 308.692 bidaiari-sarrera erregistratu ziren abuztuan, aurreko urteko hilabete berean baino 13.939 gehiago (% 4,7ko igoera). Bestalde, ostatu-gauak 659.357 izan ziren, 2013ko abuztuan izandakoak baino % 5,2 gehiago. Batez besteko egonaldiaren iraupena 2,14 egun izan zen, 2013ko abuztukoa baino zertxobait altuagoa. Orduan 2,13 egun izan zen. Plazakako betetze-maila 2013ko abuztuko % 69,3tik aurtengo hilabete bereko % 73,8ra pasatu da. Landetxeetan bidaiari-sarrerak % 19,3 igo ziren eta ostatu-gauak % 7,2.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Las entradas de viajeros en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi aumentaron un 4,7% en agosto

Los establecimientos hoteleros vascos registraron 308.692 entradas de viajeros el pasado mes de agosto, 13.939 más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una subida del 4,7%. Por otra parte, las pernoctaciones ascendieron a 659.357, un 5,2% más que las producidas en agosto de 2013. La duración de la estancia media fue de 2,14 días y asciende ligeramente sobre la registrada en agosto de 2013, que fue de 2,13 días. El grado de ocupación por plazas pasó del 69,3% de agosto de 2013 al 73,8% para el mismo mes de este año. Por su parte, en los alojamientos rurales las entradas de viajeros aumentaron un 19,3% y las pernoctaciones lo hicieron un 7,2%.

[Ver más: Nota de prensa]

Adierazle nagusiak
BPG (2014ko 2. hiruhil.) 0,9%
Jarduera tasa (2014ko 2. hiruhil.) 57,3%
Langabezia-tasa (2014ko 2. hiruhil.) 15,0%
KPI (2014ko abuztua) -0,3%
IPI (2014ko abuztua) 8,0%
Interneteko erabiltzaileak (2014) 67,9%
 
Principales Indicadores
PIB (2º. trim. 2014) 0,9%
Actividad (2º. trim. 2014) 57,3%
Paro (2º. trim. 2014) 15,0%
IPC (08-2014) -0,3%
IPI (08-2014) 8,0%
Usuarios Internet (2014) 67,9%
 

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Kalitate-fitxak

Kalitate-fitxen helburu nagusietako bat hau da: Eustaten estatistika-produktu bakoitzaren kalitateari buruzko oinarrizko informazioa laburtzea, EUROSTATek estatistika-kalitatetzat ezarritakoaren arabera. Gainera, kalitatearen arloko beste tresna batzuekin batera, estatistika-eragiketa bakoitza kontrolatzeko eta ebaluatzeko tresna izan nahi dute. Bestetik, erabiltzaileari informazioa ematen diote, eskaintzen zaion produktuaren kalitatearen ezaugarri nagusien berri ematen diote, eta modu horretan estatistika hobeto erabili ahalko du, bide batez Europako Estatistiken Praktika Onen Kodearen 4. printzipioa beteko delarik.

Fichas de Calidad

Resumir la información básica sobre la calidad de cada producto estadístico de Eustat, según el concepto de calidad estadística establecido por EUROSTAT, es uno de los principales objetivos de las Fichas de Calidad. Además, pretenden servir, junto con otros instrumentos de calidad, como herramienta de control y evaluación de cada operación estadística. También informan al usuario o usuaria de las principales características de la calidad del producto que se le ofrece, de forma que pueda hacer un mejor uso de la estadística, dando así cumplimiento al Principio 4 del Código de Buenas Prácticas europeo.

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

EUSTAT, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

E-mail: servicioprensa@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias