Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

41. zenbakia / Número 41

2017ko abendua / Diciembre de 2017

Euskal AEko BPG urte arteko %3,0 gehitu da urte artean 2017ko hirugarren hiruhilekoan

Foto 1

2017ko hirugarren hiruhilekoan, Euskal AEko BPG %3,0 gehitu zen aurreko urteko hiruhileko beraren aldean. Aurreko hiruhilekoaren aldean, %0,7ko hazkundea. Eskaintzaren ikuspegitik, BPGren urte arteko hazkundea jarduera-sektore guztiei zor zaie, lehen sektoreari izan ezik. Industrian %2,7ko gehikuntza urte artean; zerbitzuetan %3,1; eraikuntzan %3,0. Enplegua jarduera adar guztietan gehitu da; %2,1 urte artean.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

El PIB de la C.A. de Euskadi registró un crecimiento interanual del 3,0% en el tercer trimestre de 2017

El PIB de la C.A. de Euskadi registró un crecimiento del 3,0% en el tercer trimestre de 2017 con respecto al mismo trimestre del año anterior. Respecto al segundo trimestre de 2017, la variación fue del 0,7%. Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento interanual del PIB se basó en la evolución positiva de todos los sectores de actividad, a excepción del sector primario. La industria presentó una tasa de crecimiento interanual del 2,7%, la construcción aceleró su ritmo al alcanzar una tasa del 3,0% y la actividad del sector servicios aumentó el 3,1%. El crecimiento del empleo se cifró en el 2,1% interanual, con aportaciones positivas en todas las ramas de actividad.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko biztanle okupatuak %1,0 jaitsi, eta langabezia-tasa %11,5 da 2017ko hirugarren hiruhilekoan

Foto 1

Euskal AEn, aurtengo hirugarren hiruhilekoan, 914.200 okupatu, aurreko hiruhilekoan baino 1,0% gutxiago. Langabezia-tasa, %11,5, 2017ko bigarren hiruhilekoan baino ehuneko puntu erdia gehiago; jarduera-tasa, %56,3, aurrekoan baino ehuneko bi hamarren azpitik; okupazio-tasa %66,5, lau hamarren gutxiago. %70,5 gizonentzat; %62,4 emakumeentzat. Emakumeei eragin die batik bat okupazio-jaisteak, okupatuak aurreko hiruhilekoan baino 11.300 gutxiago; gizonak 2.400 gehiago.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La población ocupada disminuyó un 1,0% y la tasa de paro alcanzó el 11,5% en el tercer trimestre de 2017 en la C.A. de Euskadi

En el tercer trimestre de este año hubo 914.200 personas ocupadas en la C.A. de Euskadi, un 1,0% menos respecto al trimestre anterior. La tasa de paro se situó en el 11,5%, medio punto porcentual más que en el segundo trimestre de 2017. Por otro lado, la tasa de actividad fue del 56,3%, dos décimas porcentuales por debajo de la del trimestre anterior, y la tasa de ocupación bajó cuatro décimas, situándose en el 66,5%. Esta tasa alcanzó el 70,5% entre los hombres y el 62,4% para las mujeres. El descenso de la ocupación se dio en las mujeres, con 11.300 ocupadas menos que el trimestre anterior, mientras que el número de hombres ocupados subió en 2.400.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko ondasun esportazioak %12,7 gehitu 2017ko hirugarren hiruhilekoan

Foto 1

Euskal esportazioek %12,7ko hazkunde nominala ?2017ko hirugarren hiruhilekoan. Inportazioak %22,5 gehitu, 4.498 milioi guztira, 3.671tik. Esportazio handienak hirugarren hiruhilekoan: Araban eta Gipuzkoan garraio-materiala; Bizkaian petrolio-produktuak. Merkataritza saldo garbia positiboa: 1.270 milioi. Esportazioen inportazioen gaineko estaldura tasa, %128,2. Merkataritza-saldo ez-energetikoak 1.929 milioiko superabita. Europar Batasunerako esportazioak %11,8 gehitu 2016ko aldi beraren aldean, esportatutako guztiaren %64,8 dira.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Las exportaciones totales de bienes de la C.A. de Euskadi crecieron un 12,7% en el tercer trimestre de 2017

Las exportaciones vascas registraron un crecimiento nominal del 12,7% en el tercer trimestre de 2017. Las importaciones se incrementaron el 22,5%, pasando de 3.671 a 4.498 millones de euros. En Álava y Gipuzkoa el material de transporte y en Bizkaia los productos petrolíferos fueron los productos más exportados el tercer trimestre. El saldo neto arrojó un superávit comercial de 1.270 millones de euros, con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 128,2%. El saldo comercial no energético registró un superávit de 1.929 millones. Las exportaciones con destino a la Unión Europea se incrementaron un 11,8% respecto al mismo periodo de 2016 y representaron el 64,8% del total exportado.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko biztanleen batez besteko errenta ia 600 eurotan gehitu da 2015ean

Foto 1

Eustatek Araba, Bizkai eta Gipuzkoako foru-aldundiekin egindako Errenta Pertsonal eta Familiarraren Estatistikaren datuen arabera, 2015ean, Euskal AEko 18 urte eta gehiagoko biztanleen batez besteko errenta pertsonala 19.968 euro, 2014an baino 589 gehiago. 18 urte eta gehiagoko biztanleen %87,5ek jasotzen zuen errentaren bat. Errenta ez dago berdin banatuta gizon eta emakumeen artean. Gizonen batez besteko errenta 25.152€, emakumeena 15.175; aldea, 9.977. Familien batez besteko errenta 41.058 euro 2015ean, %2,4 gehitu da.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La renta media de la población de la C.A. de Euskadi aumenta casi en 600€ en 2015

La renta media de las personas de 18 y más años residentes en la C.A. de Euskadi se situaba en 19.968€ en el año 2015, 589€ más que en 2014, según la Estadística de Renta Personal y Familiar elaborada por Eustat, en colaboración con las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. El 87,5% de las personas de 18 y más años percibía algún tipo de renta. La distribución de la renta entre hombres y mujeres muestra un reparto desigual. Los hombres obtenían una renta media de 25.152€ y las mujeres contaban con 15.175€ en promedio, es decir, los primeros obtenían una renta personal que superaba en 9.977€ a la de las mujeres. Por otra parte, la renta familiar media de la C.A. de Euskadi aumentó un 2,4% en 2015 y se situaba en 41.058€.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko I+G gastua %1,4 handitu zen 2016an, hiru urtez jaitsi ondoren

Foto 1

2016an Euskal AEn 1.290,9 milioi inbertitu ziren Ikerketa Zientifiko eta Garapen Teknologikoan (I+G) , aurreko urtean baino %1,4 gehiago. Hazkundea berriz, hiru urtez jaitsi ondoren. Aurreko urtearen aldean, enpresek %2,3 gehiago gastatu dute; Administrazioak %5,2; goi-mailako irakaskuntzak %3,7 gutxiago. Langile enplegatuak, 17.898 Dedikazio Osoko Baliokidetzan, 2015ean baino %1,8 gutxiago. I+G gastua BPGren %1,82 2016an, 4 ehunen gutxiago 2015ean baino. Eurostatek argitaratutako behin-behineko datuaren arabera, %1,19 Espainian (%53 gainetik Euskal AE); 28-EBn, batez beste, %2,03 (Euskal AE %10,3 azpitik).

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

El gasto en I+D de la C.A. de Euskadi aumentó el 1,4% en 2016, tras tres años consecutivos de bajadas

En 2016 se emplearon 1.290,9 millones de euros en actividades de I+D en la C.A. de Euskadi, un 1,4% más que el año anterior. Este incremento supone volver a valores positivos de crecimiento, tras tres años consecutivos de bajadas de gasto. Las empresas (+2,3%) y la Administración (+5,2%) incrementaron el gasto, pero en el sector de Enseñanza Superior se produjo un descenso del 3,7%. El personal empleado supuso 17.898 personas en dedicación plena (E.D.P.), el 1,8% menos con respecto a 2015. El gasto en I+D de la C.A. de Euskadi se situó en 2016 en el 1,82% del PIB, tras reducirse en 4 centésimas porcentuales con respecto a 2015. En comparación a los datos provisionales publicados por Eurostat, la C.A. de Euskadi se sitúa un 53% por encima de España(1,19%), y un 10,3% por debajo de la media de UE-28 (2,03%).

[Ver más: Nota de prensa]

Foto 1

Industri Produkzioaren Indizeak %2,7ko gehikuntza 2017ko lehen hamar hiletan

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

El índice de producción industrial acumula un crecimiento del 2,7% en los diez primeros meses de 2017

[Ver más: Nota de prensa]

Foto 1

Euskal AEko hotel-establezimenduetako bidaiari-sarrerak %0,2 gutxitu ziren 2017ko urrian

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Las entradas de viajeros en establecimientos hoteleros de la C. A. de Euskadi descienden un 0,2% en octubre de 2017

[Ver más: Nota de prensa]

Foto 1

Euskal AEk munduko maila altuenetakoa giza garapenean

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La C.A. de Euskadi presenta uno de los índices de desarrollo humano más altos del mundo

[Ver más: Nota de prensa]

Adierazle nagusiak
BPG (2017ko 3. hiruhil.) 3,0%
Jarduera tasa (2017ko 3. hiruhil.) 56,3%
Langabezia-tasa (2017ko 3. hiruhil.) 11,5%
KPI (2017ko azaroa) 1,6%
IPI (2017ko urria) 2,6%
IPRI (2017ko urria) 2,8%
 
Principales Indicadores
PIB (3er. trim. 2017) 3,0%
Tasa de actividad (3.er trim. 2017) 56,3%
Tasa de paro (3er. trim. 2017) 11,5%
IPC (Noviembre 2017) 1,6%
IPI (Octubre 2017) 2,6%
IPRI (Octubre 2017) 2,8%
 

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Biztanleria Piramide Interaktiboetan

2031n Euskal AEn 2.186.094 pertsona biziko dira, %51,6 emakume eta %48,4 gizon. 1976an 2.071.778 pertsona ziren, %50,4 emakume eta %49,6 gizon. Datu hauek, oraintxe berrituak 2031ra arte, Biztanleria Piramide Interaktiboetan ikus daitezke. Lanabes berri hau Eustaten webean dugu dagoeneko eta hari esker Euskal AEko biztanleen bilakaera ezagut dezakegu modu grafiko eta dinamikoan 1976tik 20126ra. Biztanleriaren bilakaera sexu, adin edo lurraldearen arabera ikus daiteke. Beraz, jakin dezakegu bai iraganaren, bai etorkizunaren (proiektatutako datuez) berri.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Pirámides de Población Interactivas

La C.A. de Euskadi tendrá en el año 2031 una población de 2.186.094 habitantes de los que el 51,6% serán mujeres y el 48,4% hombres. En 1976 la población vasca ascendía a 2.071.778 habitantes, de los que el 50,4% eran mujeres y el 49,6% hombres. Todos estos datos, recientemente actualizados hasta el año 2031, se pueden visualizar en las Pirámides de Población Interactivas, una herramienta alojada en la web de Eustat que permite conocer de forma gráfica y dinámica la evolución de la población residente en la C.A. de Euskadi a lo largo del periodo comprendido entre 1976 y 2031. Esta visualización se puede mostrar según sexo, edad o territorio. La herramienta permite ver lo ocurrido en años pasados y lo que previsiblemente ocurrirá en el futuro (datos proyectados).

[Ver más: Nota de prensa]

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

EUSTAT, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

E-mail: Berriak@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias