Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

Udal informazioa

Información Municipal

2015

Piramide interaktiboei esker ezagut ditzakegu 1976-2026 bitarteko euskal udalerrietako biztanleak

Foto 1

Lanabes hau Eustaten webean dugu eta hari esker Euskal AEko biztanleen bilakaera ezagut dezakegu modu grafiko eta dinamikoan 1976tik 2026ra, sexu, adina edo lurraldearen arabera. Beraz, jakin dezakegu bai iraganaren, bai etorkizunaren (proiektatutako datuez) berri, Euskal AEn, lurralde, eskualde eta udalerrietan.

[Ikus gehiago: Atala]

Las "pirámides interactivas" permiten conocer la población de todos los municipios vascos entre 1976 y 2026

Las Pirámides de Población Interactivas es una herramienta alojada en la web de Eustat que permite conocer de forma gráfica y dinámica la evolución de la población residente en la C.A. de Euskadi a lo largo del periodo comprendido entre 1976 y 2026. Esta visualización se puede mostrar según sexo, edad o territorio. Por tanto, con esta herramienta se puede ver la población que había en años pasados y también la que previsiblemente habrá en el futuro (datos proyectados) tanto a nivel de la C.A. de Euskadi como en cada uno de los territorios históricos, comarcas y en todos los municipios vascos.

[Ver más: Apartado]

Hiru hiriburuek galdu zituzten biztanleak 2014an

Foto 1

Euskal AEn 2014an 2.172.877 biztanle ginen; bigarren aldiz egin du behera kopuruak 2012ko gehieneko historikotik. 2013-2014 bitartean, Bilbok 3.326 biztanle galdu zituen, Donostiak 629, Gasteizek 49. 2006tik 2014ra Getxo, Portugalete, Sestao eta Basaurik galdu zuten biztanlerik gehien; Bilbo Handikoak dira, non dauden biztanle-dentsitaterik handiendun udalerriak. Arabako udalerrietan ditugu muturreko kasuak adinaren araberako biztanle-banaketan, tamaina txikiagatik eta migrazio bezalako fenomenoek banaketan duten eraginagatik.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Las tres capitales vascas perdieron población en 2014

La población de la C.A. de Euskadi ascendía en 2014 a 2.172.877 personas, y es la segunda vez que pierde población respecto a 2012, año en el que alcanzó un máximo histórico. Las tres capitales perdieron población entre 2013 y 2014. Así, Bilbao contabilizó 3.326 habitantes menos, Donostia-San Sebastián 629 menos y Vitoria-Gasteiz 49 personas menos. Entre los municipios que más población perdieron entre 2006 y 2014 se encuentran Getxo, Portugalete, Sestao y Basauri, que pertenecen a la comarca del Gran Bilbao y en la que se concentran los municipios con más densidad de población. Es en los municipios de Álava donde se daban los extremos en la distribución por edad de su población, debido a su pequeño tamaño y a que cualquier fenómeno demográfico, como la migración, hace modificar esa distribución.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko lau udalerrik bakarrik dute Espainiako batez bestekoak baino atzerrian jaiotako biztanle-portzentaje handiagoa

Foto 1

2014an Euskal AEn atzerrian jaiotakoak 182.846 ziren, guztien %8,4; Espainian %13,4, badago alderik. 2006an biztanleen %5,1. Kopurua haziz joan zen urtero, goia 2012an (185.115) jo zuelarik; gero beheraldia etorri zen. Euskal AE osokoa baino atzerrian jaiotako pertsonen portzentaje handiagoa dutenak 62 udalerri dira: 20 Arabakoak, eta haietatik 15 %10en gainetik daude, gehienak Errioxakoak. Navaridas (%19), Berriatua (%14,7), Mañueta (%14,1) eta Ordizia (%13,4) dira Espainiako batez bestekoaren gainetik dauden 4 udalerriak.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Sólo cuatro municipios vascos tienen un porcentaje de población nacida en el extranjero superior a la media de España

En 2014 en la C.A. de Euskadi la población nacida en el extranjero era de 182.846 y suponía el 8,4% de la población total, lejos de la proporción que se daba en España, que era del 13,4%. En 2006 representaba un 5,1% de la población. Esta cifra se fue incrementando anualmente hasta el máximo de 2012 con 185.115 personas, pero a partir de ese año inició una fase de descenso. De los 62 municipios que tenían una proporción de personas nacidas en el extranjero superior a la media vasca, 20 eran de Álava y, de ellos, 15 superaban el 10%, la mayoría de la comarca de Rioja Alavesa. En cambio sólo había 4 municipios que sobrepasaban el porcentaje medio de España: Navaridas con el 19%, Berriatua (14,7%), Baños de Ebro/Mañueta (14,1%) y Ordizia (13,4%).

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko etxebizitza kopurua 7.620 unitatez gehitu da 2011tik 2013ra bitartean

Foto 1

2013ko Euskal AEko etxebizitza-kopurua: 1.027.751; orain bi urte baino 7.620 gehiago. Bizkaian etxebizitzen %51,9 daude, 533.387. Gipuzkoan 334.418, %32,5. Araban 159.946, %15,6. Hiriburuen artean Gasteiz hazi zen gehien etxebizitza kopurua (%2,74) 2011tik. Donostian %0,29 eta Bilbon %0,28. 2011tik hogei udalerritan hazi da %5 edo gehiago etxebizitza-kopurua.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

El parque de viviendas de la C.A. de Euskadi creció en 7.620 unidades entre 2011 y 2013

El parque de viviendas en la C.A. de Euskadi era de 1.027.751 en 2013, con un crecimiento de 7.620 viviendas respecto a dos años antes. Más de la mitad de las viviendas se ubicaban en Bizkaia (533.387) y suponían el 51,9% del total. Gipuzkoa, con 334.418 viviendas, representaba el 32,5%, mientras el 15,6% restante, 159.946 viviendas, correspondía a Álava. Vitoria-Gasteiz fue la capital que más amplió su parque residencial desde 2011 (2,74%). En cambio, apenas se incrementó en las otras dos capitales: San Sebastián un 0,29% y Bilbao un 0,28%. Considerando el ámbito municipal, veinte municipios experimentaron incrementos en su parque de viviendas del 5% o más desde 2011.

[Ver más: Nota de prensa]

Euskal AEko etxebizitza nagusien batez besteko konfort indizea 100 puntutik 72

Foto 1

Euskal AEko etxebizitza nagusien batez besteko konfort indizea 100 puntutik 72 2011n. Konfort indizea osatzeko etxebizitzaren egiturazko ezaugarriak hartzen dira kontuan (azalera, antzinatasuna, gela eta komun kopurua) eta ekipamenduak (tutu-gasa, komunikazioak, igogailua…). 50 puntutik behera baxua da; ertaina 74ra bitartean eta altua handik gora. Konfortik handiendun eskualdeak: Arabako Lautada (79,3), Debagoiena (75,1), Plentzia-Mungia (73,9). Oñati, Iruña-Oka, Vitoria-Gasteiz, Etxebarri, Aretxabaleta, Ziortza-Bolibar, Irura eta Alegria-Dulantzin bost etxebizitzetatik hirutan konfort altuena.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Las viviendas principales cuentan con un índice medio de confort de 72 puntos sobre 100 en la C.A. de Euskadi

El índice de confort de las viviendas principales de la C.A. de Euskadi alcanzaba un valor medio de 72 puntos sobre 100 en 2011. El índice de confort se elabora teniendo en cuenta las características estructurales de la vivienda (superficie, antigüedad, número de habitaciones, de cuartos de baño) y sus equipamientos (gas por tubería, comunicaciones, ascensor, etc.). Un índice de confort por debajo de 50 puntos se considera bajo, medio hasta los 74 puntos y alto de 75 en adelante. Por comarcas, las viviendas más confortables se encontraban en Llanada Alavesa (79,3 puntos), Alto Deba (75,1), y Plentzia-Mungia (73,9). Por municipios, en Oñati, Iruña de Oca, Vitoria-Gasteiz, Etxebarri, Aretxabaleta, Ziortza-Bolibar, Irura y Alegria-Dulantzi, tres de cada cinco viviendas se ubicaban en el intervalo de confort más alto.

[Ver más: Nota de prensa]

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Udal informazioa / Información Municipal

Eustaten web-gunean Udal Informazioari buruzko atala bereziki garrantzitsua da. Tresna horren bidez, hain zuzen, EAEko 251 udalerrien gaur egungo errealitate estatistikoa eta bilakaera historikoa ezagutu ditzakegu. Atal horretan udalerri bakoitzak adierazle ugari ditu; beraz, udalerri horietako bakoitzari buruz dauden datu guztiak kontsulta daitezke. Atal hau lurralde-informazioaren zati da, non baita ere kontsulta daitekeen Udalmap-en, Kalegis-en, Zentsu-sekzio moten, Udalez azpiko informazioaren eta kale-izendegiaren gaineko informazioa.


En la web de Eustat cobra especial importancia el apartado Información Municipal, el cual es una herramienta para conocer la realidad estadística actual y la evolución histórica de los 251 municipios vascos. En este apartado se ofrece una batería extensa de indicadores para cada uno de los municipios y se da la posibilidad de consultar la serie completa de datos disponibles para cada uno de ellos. Este apartado forma parte de la Información territorial, en la cual también se puede consultar información de Udalmap, Kalegis, Tipos de las secciones censales, Información inframunicipal y Callejero.

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

EUSTAT, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

E-mail: Berriak@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias